Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENArt 1: Toepasbaarheid der voorwaarden


Onderhavige verkoopsvoorwaarden primeren deze van de kopers of cliënten, welke komen te vervallen. Bijzondere wijzigingen aangegaan in een contract wijzigen de onderhavige voorwaarden slechts met betrekking tot die punten die ze betreffen. Klanten die zich sterk maken voor ondernemingen, maar geen orgaan ervan zijn, verbinden zichzelf met ons.


Art 2: Offertes en bestellingen

Onze prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en voor herziening vatbaar. Alle zegelkosten, kwijtingrechten, BTW en andere lasten en taksen blijven steeds ten laste van de koper of cliënt. Bestelde kleuren zijn niet gewaarborgd. Bestelde kleuren kunnen bij aflevering afwijken van het origineel. Afwijkende kleuren kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie of schadevergoeding onder welke vorm dan ook.


Food en eventtrailers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. Voorschot = 2500Euro

Met het plaatsen van een bestelling of betalen van een voorschot accepteert men automatisch deze voorwaarden.


Bij annulatie of niet naleven van de overeenkomst door de koper dient het voorschot als schadevergoeding, deze is in geen geval terug opeisbaar.


Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc op de internetsite van Food en eventtrailers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.


Art 3: Afnameverplichting en contractueel pandrecht

De koper/cliënt blijft zijnerzijds altijd gehouden tot afname van het bestelde. Na het binnenkomen van de bestelde trailer moet deze binnen de 7 dagen volledig betaald en afgehaald worden.

Food en eventtrailers heeft het recht alle goederen die om welke reden dan ook door de klant niet worden afgehaald, onder haar hoede te nemen of te houden en te bewaren op kosten en risico van de klant. Kosten voor opslag niet afgehaalde trailers bedraagt 25Euro per dag. Te tellen vanaf de 7de dag na het binnenkomen vd geplaatste bestelling. Alsnog heeft Food en eventtrailers het recht de afname gewongen te laten uitvoeren via de bevoegde rechtbank, met alle bijkomende kosten voor de klant. Food en eventtrailers beschikt over een contractueel pandrecht op de goederen die zij aldus op kosten en risico van de klant onder zich houdt.


Art 4: Leveringen

Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en worden niet gewaarborgd. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn éénzijdig worden geannuleerd, tenzij na voorafgaandelijk aangetekende ingebrekestelling waarin een uiterste doch redelijke leveringstermijn wordt vermeld. Wanneer deze laatste leveringstermijn wordt overschreden kan de koper zijn order annuleren. Laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.


Art 5: Leveringsplaats en controle

De goederen dienen te worden afgehaald door de koper ten huize van de verkoper, showroom of op de plaats door deze laatste aangeduid.


Art 6: Betalingsvoorwaarden

Onze factuur is contant, vooraf via overschrijving of met bancontact betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op onze factuur.

Betaling dient te geschieden op onze zetel. Elke laattijdige betaling zal eerst worden aangewend op aanzuivering van de verschuldigde intresten en kosten (inbegrepen forfaitaire schadevergoeding) Trailers worden niet meegegeven wanneer het volledige saldo niet zichtbaar op de rekening staat bij afhaling. Wij aanvaarden geen betalingsbewijzen.


Zodra een factuur op de vervaldag niet wordt betaald, zijn alle andere facturen, zelfs deze welke nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven worden wij op dat ogenblik gerechtigd alle in omloop zijnde orders met betrekking tot deze koper te annuleren.


Elke factuur die op haar vervaldag niet voldaan is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de titel van schadevergoeding een forfaitair onherleidbaar bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de nog verschuldigde hoofdsom en met een minimum vergoeding van €125. Vernietigt een koper om één of andere reden zijn bestelling dan zal een schadevergoeding t.b.v. 25% van de koopsom door de koper dienen betaald te worden. Voorts dient intrest van 1,5% per begonnen maand vanaf de vervaldag te worden betaald bij laattijdige betaling. Voor elke aangetekende aanmaning zal €35 extra inningskosten zijn verschuldigd.


Art 7: Bevoegdheid

In geval van geschil en/of betwisting, is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Belgisch recht van toepassing.


Art 8: Garantie

Food en eventtrailers garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de bestelling in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aangeleverde product. Elektrische installatie niet gekeurd en/of conform.


De garantietermijn van Food en eventtrailers komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Food en eventtrailers is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.


De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaken verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens te gaan tot terugzending aan Food en eventtrailers ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Food en eventtrailers . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan Food en eventtrailers schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking  en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


Indien klachten van de koper door Food en eventtrailers gegrond worden bevonden, zal Food en eventtrailers naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Food en eventtrailers en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Food en eventtrailers ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Food en eventtrailers gedekt bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Food en eventtrailers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


Food en eventtrailers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.


Deze garantie geldt niet indien:

A)en zolang de afnemer jegens Food en eventtrailers in gebreke is;

B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Food en eventtrailers en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Art 9: Aansprakelijkheid

Food en eventtrailers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd gebruik. Controleer iedere aanhanger op loszittende onderdelen, verlichting, bandenspanning etc telkens voordat deze de weg op gaat.